Onze overledene gedenken

Onze overledene gedenken

 

Het is een mooi gebruik dat wij onze overledenen gedenken met een misintentie en dit vooral bij of rond de verjaardag van hun sterven.

 

 

Tarieven

Voor een kerkelijke uitvaart wordt er vanaf 1 januari 2019 275,00 euro gevraagd. Dit bedrag omvat de kerkelijke gebedswake op de vooravond van de kerkelijke uitvaart en de dag van de uitvaart een christelijke gebedsdienst.

Wanneer men alleen een gebedswake – op de vooravond – vraagt in de parochiekerk is de vergoeding 75,00 euro.

Zeswekendienst is aan te bevelen en hiervoor is de vergoeding 90,00 euro. Voor zeswekendienst wordt het best door de familie met de parochiepriester of diaken afspraken gemaakt.

Termijnmissen voor vijf of tien jaar te doen op of rond de verjaring van sterfdag daarvoor is het bedrag 23,00 euro per jaar. De zeswekendienst als ook de termijnmissen kan men inbrengen bij de successierechten als onkosten samen met het totaal bedrag aan uitgaven die bij een uitvaartdienst horen.

Diverse mogelijkheden die wij nog eens willen opsommen:

1. Vooreerst is er een gewone misintentie.

Hiervoor wordt de naam van een persoon of een echtpaar opgegeven op de datum dat men de intentie wil. Eventueel kan nog een overleden kind of kinderen worden toegevoegd. Gevraagde vergoeding per misintentie is 15,00 euro.

2. Dan is er het jaargetijde of jaarmis.

Afgekort Jgt. afhankelijk van de traditie in de parochie. Dit is een jaarlijkse herdenking n.a.v. de sterfdatum van de overledene die men wil gedenken. Dit gaat uiteraard over één persoon of eventueel een echtpaar en men neemt dan de datum van overlijden van de partner die het eerst wordt vermeld. Het heeft eigenlijk geen zin er nog een reeks namen aan toe te voegen, want dan is het geen jaargetijde meer. Als men toch de gelegenheid wil gebruiken om ook andere familieleden te gedenken kan men best “en familie” toevoegen i.p.v. een hele opsomming te geven. Gevraagde vergoeding per misintentie is 15,00 euro.

3. Er is ook mogelijkheid voor een gesticht jaargetijde (St. of St. B).

In dit geval heeft men een som geld vastgelegd (800,00 euro) waarvan de interesten dienen om op een jaarlijks terugkerende datum automatisch een misintentie te laten doen. Dat kan voor één persoon of voor een echtpaar. Als na verloop van tijd de som niet meer voldoende interest opbrengt, wordt de som opgebruikt. De uiteindelijke rest, die minder is dan het bedrag van één misintentie wordt met andere “overschotten” samengevoegd en hiervoor worden er nog missen opgedragen “voor de overledenen”. Zodat er dus niets verloren gaat. Voor dit soort “stichtingen” kan men via de parochieverantwoordelijke terecht bij de kerkfabriek (= kerkraad) (St.) of bij het bisdom (St. B). Vroeger werden wel eens gronden ter beschikking gesteld aan de kerkfabriek om met de opbrengst ervan een Gesticht Jaargetijde te bekostigen.

Dit soort stichtingen heeft het voordeel dat men ieder jaar er niet opnieuw moet aan denken en de misintentie automatisch op de afgesproken datum of een datum in de buurt, zo er deze gevraagde datum geen eucharistie is, uitgevoerd wordt. Het kerkfabriek kan een reductie, een samenvoeging van stichtingen uitgevoerd volgens de richtlijnen van het bisdom. Daarom kunnen er verschillende namen en families in één intentie worden vernoemd.

Termijnmissen, dit zijn misintenties die voor vijf of tien jaar worden aangevraagd en dit voor de som van 23,00 euro per jaar.

Private stichtingen
Private stichtingen bieden een andere mogelijk, de misintenties zijn vastgelegd voor onbepaalde duur. Deze optie houdt in dat er een minimum bedrag van 800,00 euro gestort wordt en de missen langer dan 15 jaren worden vastgezet. Met de interest van het kapitaal worden de missen betaald. Als deze interest opgebruikt is, dan pas gaat men aan het kapitaal zelf om de missen te betalen. De private stichting kan pas voor de eerste maal plaatsvinden een half jaar na de betalingsdatum.
De partner die weduwe /weduwnaar wordt, kan bij de aanvraag van de stichting ook al zijn/haar eigen naam laten noteren zodat na zijn/haar overlijden de stichting voortloopt voor beiden. Naderhand kan niets meer gewijzigd worden.

4. De ‘zeswekendienst’.

Info betreffend dit begrip: na de uitvaart vraagt men gedurende een zestal weken een misintentie.

Vele jaren leefde bij de mensen de goede traditie om gedurende een zestal weken na de uitvaart als familie samen te komen in de weekendviering waar ter intentie van hun dierbare overledene wordt gebeden. Hiervoor hebben ze, samen met de onkosten van de uitvaart, ook 90,00 euro aan toegevoegd. Voor de familie was dit een mooie gelegenheid om elkaar na de viering nog eens te ontmoeten of/en de achtergebleven vader of moeder troostend nabij te zijn!

Spijtig genoeg stellen wij vast dat dit mooi gebruik dreigt verloren te gaan omdat men het te druk heeft of elkaar of de kinderen niet wil belasten met een weekendviering. Toch een sterke aanbeveling om dit gebruik niet verloren te laten gaan! Immers het blijft een uitgelezen kans om als familie eerst al biddend in de geloofsgemeenschap en daarna thuis in vriendschap samen te zijn. Dat iedereen er telkens aanwezig kan zijn, lijkt een te moeilijke opgave en moet ook niet. Maar het gebruik van ‘zeswekendienst vragen voor de dierbare overledene’ blijft een waardevol teken van herdenking in verrijzenisgeloof!

Tip: men kan ook de zeswekendienst spreiden in de tijd, b.v. éénmaal per maand en dan zes maanden lang.

5. Een andere mogelijkheid van gelovig herdenken.

Sommige families houden het bij één viering en komen na een zestal weken samen in de gevraagde gedenkviering voor hun dierbare overledene in de parochiekerk. Daarna familieontmoeting in de ouderlijke woning of rond moeder of vader die hier verder moet leven met een lege plaats aan haar/zijn zijde!

6. Missen vanwege de geburen of wijk.

Sommige buurten of wijken/straten houden de traditie levend om bij het ‘afsterven van iemand in hun buurt’ rond te gaan voor misintenties en/of bloemen! Dit mooi gebruik van buurtwerking in deze tijd van vervreemding verdient zeker een aanbeveling!!!